Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  luống gieo hạt
  nơi hun đúc; nơi phát triển
  the tennis club is a seed-bed for young talent
  câu lạc bộ quần vợt là nơi phát triển tài năng trẻ

  * Các từ tương tự:
  seed bed