Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nông nghiệp) luống gieo hạt

    * Các từ tương tự:
    seed-bed