Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

second-class /,sekənd'klɑ:s/  

 • Tính từ
  [thuộc] hạng nhì
  why should women be treated as second-class citizens?
  sao nữ lại bị đối xử như công dân hạng nhì thế?
  second-class ticket
  vé hạng nhì
  a second-class stamp
  tem loại nhì (gửi theo thể thức không gấp bằng hạng nhất)

  * Các từ tương tự:
  second class