Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scriptural /'skript∫ərəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] kinh thánh; căn cứ vào kinh thánh
  wide scriptural knowledge
  kiến thức rộng về Kinh thánh

  * Các từ tương tự:
  scripturalism, scripturalist