Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người theo chủ nghĩa thánh kinh
    người nghiên cứu thánh kinh