Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scatter-brain /'skætə brein/  

  • Danh từ
    người đểnh đoảng

    * Các từ tương tự:
    scatter-brained, scatter-brained