Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scatter-brained /'skætəbreind/  

  • -brain) /'skætəbrein/* tính từ
    đoảng, vô ý vô tứ
    lông bông phù phiếm

    * Các từ tương tự:
    scatter-brained