Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con bọ hung
    hình chạm bọ hung (mang như một trang sức hay làm bùa ở cổ Ai Cập)

    * Các từ tương tự:
    scarabaeid, scarabaeoid, scarabeiform, scarabeus