Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scarabaeoid /skærə'bi:id/  

  • Tính từ
    tựa bọ hung, giống bọ hung