Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scandalmonger /'skændlmʌŋgə[r]/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người phao tin đồn đại thất thiệt

    * Các từ tương tự:
    scandalmongering