Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scandalmongering /'skændlmʌŋgəring/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    sự phao tin đồn đại thất thiệt