Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

savannah /sə'vænə/  

  • Danh từ
    (cách viết khác savanna)(địa lý, địa chất)
    xavan; trảng cỏ