Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

savanna /sə'vænə/  

  • Danh từ
    (địa lý,địa chất)
    Xavan, trảng cỏ

    * Các từ tương tự:
    savannah