Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

saliva /sə'laivə/  

  • (cách viết khác slaver)
    nước bọt

    * Các từ tương tự:
    salival, salivant, salivary, salivate, salivation