Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sabbatic /sə'bætik/  

 • Tính từ
  (thuộc) ngày Xaba
  sabbatical year
  năm Xaba (năm nghỉ cày cấy, tha nợ và trả nợ cho người nô lệ ở Do thái, cứ 7 năm một lần)
  năm nghỉ phép (của một giáo sư để đi nghiên cứu, tham quan...)

  * Các từ tương tự:
  sabbatical