Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rutabaga /,ru:tə'beigə/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như swede
    xem swede