Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ cách viết khác rutabaga) (thực vật)
    củ cải nghệ