Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rush-hour /'rʌ∫aʊə[r]/  

 • Danh từ
  giờ cao điểm (trong giao thông ở các thành phố lớn)
  I got caught in the rush-hour traffic
  tôi bị kẹt xe trong giờ cao điểm

  * Các từ tương tự:
  rush-hours