Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rural route /rʊərəl'raʊ:t/  

  • (Mỹ)
    như rural delivery