Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rural delivery /rʊərəldi'livəri/  

  • (Mỹ)
    sự phân phát thư ở nông thôn