Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thực vật)
  cây cửu lý hương
  Động từ
  (rued; động tính từ hiện tại: rueing)
  hối tiếc (về cái gì)
  you'll live to rue it
  một ngày kia anh sẽ hối tiếc điều đó

  * Các từ tương tự:
  rue-raddy, ruefescence, ruefescent, rueful, ruefully, ruefulness