Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đề mục; đề mục chữ khác kiểu (để giải thích, hướng dẫn)

    * Các từ tương tự:
    rubricate, rubrician, rubricist