Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rubricate /'ru:brikeit/  

  • Ngoại động từ
    in đề mục, viết đề mục bằng chữ đỏ hoặc chữ lớn)