Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

round-trip /raʊnd'trip/  

 • Tính từ
  khứ hồi
  a round-trip ticket
  vé khứ hồi

  * Các từ tương tự:
  round trip, round-trip ticket