Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc đi và trở về
    đi và về đã hết hơn một tiếng đồng hồ

    * Các từ tương tự:
    round-trip, round-trip ticket