Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

right-angled /'raitæŋgld/  

 • Tính từ
  vuông góc
  a right-angled triangle
  tam giác vuông

  * Các từ tương tự:
  right angled