Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    gốc vuông
    vuông góc với tường

    * Các từ tương tự:
    right-angled