Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người cưỡi (ngựa, xe đạp…), người biểu diễn môn cưỡi ngựa (xiếc); dô kề (cưỡi ngựa đua)
  phụ lục (văn kiện…), điều khoản thêm vào (dự luật…)
  we would like to add a rider to the previous remarks
  chúng tôi sẽ thêm một điều vào những nhận xét trước đây

  * Các từ tương tự:
  riderless