Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

riderless /'raidəlis/  

  • Tính từ
    không có người cưỡi
    a riderless horse
    con ngựa không có người cưỡi