Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi hoặc rhinos) (khẩu ngữ)
  như rhinoceros
  black rhino
  tê giác đen
  rhino horn
  sừng tê giác

  * Các từ tương tự:
  rhinoceros, rhinology, rhinopharyngeal, rhinopharyngitis, rhinopharyns, rhinophore, rhinoreaction, rhinoscope, rhinoscopy