Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reckoner /'rekənə[r]/  

  • Danh từ
    bảng tính (giúp cho việc tính toán)