Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

read only /'ri:d'əʊnli/  

  • chỉ đọc (mà không được sửa, máy điện toán)

    * Các từ tương tự:
    read only memory