Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

read only memory /'rid əʊnli 'meməri/  

  • (viết tắt ROM)
    bộ nhớ chỉ đọc (máy điện toán)
    các chương trình quan trọng nhất đều ở trong bộ nhớ chỉ đọc