Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

qualmish /'kwɔ:miʃ/  

 • Tính từ
  buồn nôn, nôn nao
  to feel qualmish
  cảm thấy buồn nôn
  cảm thấy lo ngại, cảm thấy e sợ
  băn khoăn dằn vật (trong lương tâm); day dứt

  * Các từ tương tự:
  qualmishness