Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    viên quản lý (trên tàu khách)

    * Các từ tương tự:
    purser-strings