Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purser-strings /'pə:sstriɳz/  

 • Danh từ số nhiều
  dây thắt ví tiền, dây thắt hầu bao
  to hold the purser-strings
  nắm việc chi tiêu
  to tighten the purser-strings
  tằn tiện, thắt chặt hầu bao
  to loosen the purser-strings
  ăn tiêu rộng rãi, mở rộng hầu bao