Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primate /'praimeit/  

 • Danh từ
  tổng giám mục
  the Primate of all England
  tổng giám mục Canterbury
  Danh từ
  (sinh vật)
  [động vật] linh trưởng

  * Các từ tương tự:
  primates, primateship