Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primates /prai'meiti:z/  

  • Danh từ số nhiều
    (động vật học) bộ động vật có tay, bộ động vật linh trưởng

    * Các từ tương tự:
    primateship