Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pre-emption /,pri:'emp∫n/  

 • Danh từ
  sự mua được trước (những người khác); quyền được mua trước
  sự giành được, sự ngừa được (do hành động trước)
  sự xướng bài chặn trước (bài brít)

  * Các từ tương tự:
  Pre-emption rights