Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Các quyền ưu tiên mua cổ phiếu
    Các quyền dành cho người có cổ phiếu thường mua các đợt phát hành mới dựa trên cơ sở theo tỷ lệ