Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

power plant /'paʊər'plæt/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như power-station