Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

power-station /'paʊəstei∫n/  

  • Danh từ
    (Mỹ power plant)
    nhà máy điện
    a nuclear power-station
    nhà máy điện hạch tâm