Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

power house /'paʊəhaʊs/  

  • Danh từ
    như power-station
    nhà máy điện
    (nghĩa bóng) nhóm người mạnh; tổ chức mạnh
    (nghĩa bóng) người rất mạnh; người đầy sinh lực