Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

potato chip /pəteitəʊ't∫ip/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    như potato crisp