Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pole-jump /'pouldʤʌmp/  

  • -vault) /'poulvɔ:lt/* nội động từ
    (thể dục,thể thao) nhảy sào

    * Các từ tương tự:
    pole-jumper, pole-jumping