Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pole-jumping /'poul,dʤʌmpiɳ/  

  • danh từ
    sự nhảy sào