Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • -axe) /'poulæks/* danh từ
  rìu giết thịt (ở lò mổ)
  (sử học) rìu chiến* ngoại động từ
  giết bằng rìu

  * Các từ tương tự:
  pole-axe