Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pole-axe /'pəʊlæks/  

 • Danh từ
  rìu chiến (thời xưa)
  rìu giết thịt (đập vào đầu trâu bò mà giết chết, trước đây)
  Động từ
  giết bằng rìu
  (thường ở dạng bị động) làm ngạc nhiên hết sức; làm đau khổ hết sức
  chúng tôi đều ngạc nhiên hết sức khi nghe tin khủng khiếp ấy