Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cặm cụi [làm]

    * Các từ tương tự:
    ploddingly