Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ploddingly /'plɒdiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] cặm cụi